• cPanel hosting w chmurze na dyskach SSD

  Hosting WWW w Chmurze na dyskach SSD

  Szukasz hosting www dla swojej strony internetowej lub bloga? Sprawdź ofertę naszych serwerów www. Już za kilka złotych miesięcznie otrzymujesz stabilny, w pełni funkcjonalny cloud hosting z PHP5 i 8 oraz MySQL5. Dzięki panelowi administracyjnemu cPanel lub DirectAdmin nie musisz posiadać specjalistycznej wiedzy administratora aby założyć konto e-mail, bazę danych, zainstalować CMS JOOMLA! lub WORDPRESS. Bezpłatny certyfikat SSL we wszystkich pakietach hostingowych.

  WYBIERZ HOSTING WWW

 • 1
 • 2

Rejestracja domen internetowych od 15zł / rok  netto


www.
Podana cena netto dotyczy rejestracji nowej domeny na okres 1 roku. Przenieś domenę do DJA.PL Zobacz pełny cennik domen.

Pomoc

Pin It
 

Rozdział IUsługa Hostingowa

Rozdział II - Rejestracja i utrzymywanie nazwy domeny internetowej

 

Rozdział I

Usługa Hostingowa

 

§1

Definicje

Zleceniodawca – Osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, a której przepisy prawa nadają zdolność prawną do zlecenia wykonania Usługi Hostingowej Zleceniobiorcy.

Zleceniobiorca - Web-Info Jarosław Bober 59-400 Jawor ul. Spokojna 2, NIP: 695-112-50-81, REGON: 391005566.

Usługa Hostingowa – Wirtualny Serwer Www.

Wirtualny Serwer Www - jest niezależną wykupioną przez Zleceniodawcę usługą na serwerze fizycznym, pozwalającą na obsługę i utrzymanie wielu domen, stron www, kont ftp i kont poczty e-mail.

Miesięczny Transfer Gwarantowany - jest to łączny limit ruchu (ilość danych) z i do serwera wirtualnego, generowany przez usługi. Do transferu wliczany jest ruch ze wszystkich usług: www, poczta, ftp itp.

Zamówienie – zlecenie wykonania Usługi Hostingowej poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia z poziomu strony www Zleceniobiorcy.

Okres Karencyjny - okres 14 dni od momentu zablokowania Usługi Hostingowej, do momentu nieodwracalnego usunięcia Usługi Hostingowej i zasobów kont z systemu informatycznego Zleceniobiorcy.

§2

Specyfikacja Usługi Hostingowej

1. Specyfikacja Usługi Hostingowej umieszczona jest w formie oferty na stronie www Zleceniobiorcy oraz w formie odnośnika www do tej oferty w Zamówieniu.

2. Rozszerzenie specyfikacji Usługi Hostingowej odbywa się na podstawie Zamówienia Zleceniodawcy wg aktualnego cennika Zleceniobiorcy.

§3

Miesięczny Transfer Gwarantowany

1.W przypadku przekroczenia Transferu gwarantowanego określonego w specyfikacji Usługi Hostingowej wybranej przez Zleceniodawcę, Zleceniobiorca ma prawo automatycznego wystawienia faktury pro forma za dodatkowy transfer. Obowiązują w tym wypadku następujące zasady:

a. przy planowanym przekroczeniu Transferu gwarantowanego w bieżącym miesiącu, Zleceniodawca otrzymuje automatyczne powiadomienie o tym fakcie na podany przez niego adres e-mail. Na tej podstawie może zdecydować się na zmianę zakresu Usługi Hostingowej na inną posiadającą w specyfikacji wystarczający Transfer Gwarantowany lub też dokupić pakiet Transferu dodatkowego wg cennika usług uzupełniających.

b. jeżeli żadna z opisanych powyżej opcji nie została przez Zleceniodawcę wybrana, a przekroczony został Transfer Gwarantowany w danym miesiącu, automatycznie zostanie przesłana do Zleceniodawcy wraz początkiem nowego miesiąca faktura pro forma za przekroczony transfer z dokładnością do 1GB (biorąc pod uwagę cenę jednostkową za 1GB Transferu gwarantowanego razy wielokrotność przekroczenia). W tym wypadku nie mają zastosowania pakiety Transferu dodatkowego określone w cenniku usług uzupełniających.

c. po upływie terminu płatności wystawionej faktury pro forma za Transfer dodatkowy, blokowane jest automatycznie konto (wyświetlanie strony www oraz poczta elektroniczna) do końca bieżącego miesiąca.

2.Transfer Gwarantowany rozliczany jest z dokładnością do jednego miesiąca bez względu na okres świadczenia Usługi Hostingowej.

§4

Czas trwania, kontynuacja i zakończenie świadczenia Usługi Hostingowej

1. Okres świadczenia (abonament) Usługi Hostingowej ustanowiony jest w specyfikacji zamówienia i rozpoczyna się z chwilą potwierdzenia przez administratora aktywacji Usługi Hostingowej na adres e-mail Zleceniodawcy podany w zamówieniu.

2. 14 dni przed zakończeniem okresu świadczenia Usługi Hostingowej, na adres e-mail Zleceniodawcy wysyłana jest faktura pro forma na kolejny okres abonamentowy.

3. Nieopłacenie abonamentu na kolejny okres rozliczeniowy w terminie wymienionym na fakturze pro forma, oznacza rezygnację Zleceniodawcy z Usługi Hostingowej, w rezultacie zostaje ona zablokowana i przechodzi w Okres Karencyjny. 

4. Odblokowanie zawieszonej usługi po terminie płatności lub udostępnienie pełnej kopii zawieszonego konta cPanel  jest dodatkowo płatne. 

§5

Okres Testowy

1. 10-dniowy okres testowy liczy się od północy dnia w którym zostały przekazane na adres e-mail zamawiającego dane dostępowe do Usługi Hostingowej.

2. Gwarantujemy zwrot wartości zakupionej Usługi Hostingowej. Pieniądze zwracamy przelewem na wskazane  konto bankowe w terminie do 7 dni od otrzymania rezygnacji z zamówionej usługi wysłanej na adres e-mail webinfo (at) dja.pl   lub faxem na nr. 768703112.

3. 10-dniowy okres testowy nie dotyczy rejestracji nazw domen  oraz ofert w pakiecie (hosting  +  domena).

4. Usługa Hostingowa świadczona w okresie testowym może mieć nieco inne parametry oraz dodatkowe ograniczenia w stosunku do specyfikacji Usługi Hostingowej.

5. Po otrzymaniu rezygnacji z Usługi Hostingowej, konto klienta zostaje usunięte wraz ze wszystkimi danymi.

§6

Płatność za zamówienie i faktura

1. Wszystkie informacje niezbędne do dokonania płatności znajdują się w Zamówieniu.

2. Po odnotowaniu płatności na rachunku Zleceniobiorcy, wystawiana jest faktura VAT wysyłana pocztą na adres Zleceniodawcy.

3. Opłaty abonamentowe wnoszone są zgodnie ze specyfikacją Usługi Hostingowej.

§7

Zasady użytkowania

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do dostarczenia Usługi Hostingowej 24 godziny na dobę.

2. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostarczaniu Usługi Hostingowej, powstałe z przyczyn technicznych niezależnych od siebie.

3. Zleceniodawca zobowiązuje się do korzystania z Usługi Hostingowej w sposób, który nie łamie zasad korzystania w sieci Internet.

4. Zleceniodawca w przypadku korzystania z Usługi Hostingowej Zleceniobiorcy zobowiązuje się nie publikować na swoich stronach www materiałów treści wzywającej do nienawiści rasowej, etnicznej, religijnej itp., propagującej przemoc, treści lub ilustracji mogących zostać uważane za krypto reklamę oraz reklamę negatywną, materiałów pornograficznych lub erotycznych, zamieszczania na stronach www materiałów objętych ochroną z tytułu prawa, a niestanowiących bezpośrednio własności użytkownika, materiałów dotyczących działań powodujących utratę lub nielegalne wejście w posiadanie danych komputerowych, tworzenie i zamieszczanie stron zawierających "linki" do materiałów o treści niezgodnej z obowiązującym prawem.

W przypadku poważnego lub notorycznego naruszenia niniejszych Zasad przez Zleceniodawcę, Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy z Zleceniodawcą ze skutkiem natychmiastowym i zablokowania dostępu do Usługi Hostingowej i zasobów kont Zleceniodawcy.

5. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron www Zleceniodawcy i za żadne pojawiające się na tej stronie informacje.

§8

Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oferowanych usług, zobowiązując się powiadomić Zleceniodawcę za pomocą wiadomości e-mail.

§9

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi zasadami i warunkami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§10

Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Zleceniobiorcę dla celów związanych ze świadczeniem Usług Internetowych. Zleceniodawca, w dowolnej chwili, ma prawo wglądu oraz zmiany danych osobowych.

§11

Zleceniobiorca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, ze zm.);

§12

Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do wystawiania Faktur pro forma i faktur VAT bez jego podpisu.

§13

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedoręczenie wiadomości z powodu przepełnienia skrzynki e-mail lub nieodebranie poczty e-mail przez Zleceniodawcę.

§14

Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

 

§15

Zleceniodawca wysyłając Zamówienie, zawiera umowę z Zleceniobiorcą na świadczenie Usługi Hostingowej i potwierdza, iż akceptuje niniejsze zasady i  warunki.

 

 

Rozdział II

Rejestracja i utrzymywanie nazwy domeny internetowej

§1

1. Nazwa domeny internetowej zostanie zarejestrowana i będzie utrzymywana na rzecz Abonenta zgodnie z warunkami określonymi w Zasadach rejestracji i utrzymywania nazw domen internetowych NASK określonych w §2 i na stronie http://dns.pl/regulamin.html

2. Ilekroć w niniejszym (poniższym) Regulaminie użyte zostały niżej wymienione definicje, należy przez nie rozumieć:

a) Partner - DomainMaker Sp. z o.o. 85-022 Bydgoszcz, ul. Gdańska 107
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000172887, NIP: 555-19-19-552, REGON: 771600651

b) Oferent - WEB-INFO Jarosław Bober 59-400 Jawor ul. Spokojna 2,  NIP: 695-112-50-81, REGON: 391005566.

§2

REGULAMIN NASK z 18 grudnia 2006 r.

 

1.

Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie .pl.

DEFINICJE

2.

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

a.

NASK - Naukową i Akademicką Sieć Komputerową jednostkę badawczo-rozwojową z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000012938.

b.

Regulamin - niniejszy regulamin.

c.

Nazwa Domeny - ciąg znaków w Domenie .pl. Znaki, które mogą składać się na nazwę domeny, ich liczba oraz warunki zamieszczania zostały określone w witrynie internetowej NASK.

d.

Domena .pl - jedną z domen ogólnoświatowego systemu domen, wpisaną do bazy danych Internet Assigned Numbers Authority, odpowiadającą dwuliterowemu oznaczeniu Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie ze standardami stosowanymi przez Internet Assigned Numbers Authority.

e.

Partner - podmiot związany z NASK porozumieniem o współpracy w zakresie Obsługi Administracyjnej i Technicznej, który został umieszczony na aktualnej liście Partnerów znajdującej się w witrynie internetowej NASK.

f.

Oferent - podmiot, który w celu zawarcia Umowy złożył Ofertę bezpośrednio w NASK albo za pośrednictwem Partnera.

g.

Abonent - Oferenta, który zawarł z NASK Umowę.

h.

Oferta - ofertę zawarcia Umowy określającą Nazwę Domeny, Abonenta, serwery przeznaczone do Utrzymywania Nazwy Domeny oraz inne dane potrzebne do zawarcia i wykonywania Umowy, określone w witrynie internetowej NASK.

i.

Utrzymywanie Nazwy Domeny - umożliwienie użytkownikom Internetu korzystania z określonych przez Abonenta danych niezbędnych do komunikacji w Internecie i zamieszczonych w pamięci urządzenia przeznaczonego do tego celu przez NASK. Korzystanie następuje w odpowiedzi na zapytania otrzymane przez to urządzenie, które pochodzą od użytkowników Internetu.

j.

Obsługa Administracyjna i Techniczna - zespół czynności wykonywanych przez NASK, niezbędnych do Utrzymywania Nazwy Domeny, które obejmują w szczególności zarządzanie danymi przekazanymi przez Abonenta oraz udostępnienie systemów przetwarzania tych danych.

k.

Umowa - umowę pomiędzy NASK a Abonentem, która obejmuje Utrzymywanie Nazwy Domeny oraz Obsługę Administracyjną i Techniczną. Umowa zawarta za pośrednictwem Partnera obejmuje tylko Utrzymywanie Nazwy Domeny, natomiast świadczenia NASK dotyczące Obsługi Administracyjnej i Technicznej reguluje odrębne porozumienie, zawarte pomiędzy NASK a Partnerem.

l.

Cennik - zestawienie opłat za świadczenia NASK oraz określenie sposobu ich naliczania, opublikowane w witrynie internetowej NASK.

m.

Zmiana Abonenta - przeniesienie całości przysługujących Abonentowi praw i obciążajacych Abonenta obowiązków na podstawie Umowy, na osobę trzecią.

n.

Spór - podjęcie przez osobę trzecią przed Sądem Polubownym lub innym sądem, przewidzianych prawem działań zmierzających do ochrony jej praw, które mogły zostać naruszone przez Abonenta w wyniku zawarcia lub wykonywania Umowy.

o.

Zmiana Delegacji - zmianę danych o serwerach przeznaczonych do Utrzymywania Nazwy Domeny.

p.

Sąd Polubowny - jeden ze stałych sądów polubownych działających przy instytucjach, które łączą z NASK porozumienia o współpracy w zakresie rozstrzygania Sporów, wskazane w witrynie internetowej NASK.

 

ZAWARCIE UMOWY

3.

Umowa pomiędzy NASK a Abonentem zostaje zawarta w chwili przyjęcia przez NASK Oferty, nie później jednak niż w chwili rozpoczęcia Utrzymywania Nazwy Domeny. Ofertę składaną bezpośrednio w NASK, Abonent przekazuje przez witrynę internetową NASK i dodatkowo w formie pisemnej. Oferta składana za pośrednictwem Partnera, niezależnie od formy, w jakiej została złożona Partnerowi, zostaje przesłana przez Partnera do NASK w formie ustalonej pomiędzy NASK a Partnerem w odrębnym porozumieniu.

4.

Przez złożenie Oferty Oferent zapewnia, że dane w niej zawarte są prawidłowe, a złożenie Oferty i wykonywanie Umowy nie powoduje naruszenia praw osób trzecich lub przepisów prawa. NASK może zażądać dodatkowych dokumentów, dotyczących danych wskazanych w treści Oferty.

5.

NASK nie dokonuje badania czy zawierając lub wykonując Umowę Abonent narusza prawa osób trzecich lub jakiekolwiek przepisy prawa. Zawarcie Umowy nie oznacza przyznania Abonentowi jakichkolwiek praw związanych z Nazwą Domeny, poza wynikającymi wyraźnie z Umowy, ani uznania, że Oferta lub wykonywanie przez Abonenta Umowy nie narusza praw osób trzecich.

6.

NASK może odmówić przyjęcia Oferty w szczególności, gdy:

a.

Oferent nie spełnił warunków technicznych określonych w witrynie internetowej NASK,

b.

NASK jest związana umową o Utrzymywanie tej samej Nazwy Domeny, która została wskazana w Ofercie, albo trwa proces zawierania takiej umowy, chyba że Oferta stanowiła opcję w rozumieniu odrębnego regulaminu, opublikowanego w witrynie internetowej NASK,

c.

Oferta dotyczy Nazwy Domeny odpowiadającej nazwie województwa, powiatu, gminy lub miejscowości w Domenie .pl, chyba że Oferentem jest właściwa jednostka samorządu terytorialnego albo Skarb Państwa reprezentowany przez właściwy organ administracji ; Oferta dotycząca Nazwy Domeny odpowiadającej nazwie województwa, powiatu, gminy lub miejscowości w Domenie .pl może być złożona tylko bezpośrednio w NASK,

d.

w przypadku Oferty składanej bezpośrednio w NASK, treść Oferty pisemnej różni się w stosunku do jej wersji złożonej przez witrynę internetową NASK,

e.

w przypadku Oferty składanej bezpośrednio w NASK, nie doręczono wersji pisemnej Oferty, w terminie siedmiu dni od złożenia Oferty przez witrynę internetową NASK,

f.

w przypadku Oferty składanej bezpośrednio w NASK, Oferent trzykrotnie złożył przez witrynę internetową NASK Ofertę dotyczącą tej samej Nazwy Domeny, bez doręczenia jej wersji pisemnej,

g.

nie usunięto błędów Oferty w terminie wyznaczonym przez NASK,

h.

nie doręczono dodatkowych dokumentów, dotyczących danych wskazanych w treści Oferty, w terminie wyznaczonym przez NASK.

 

WYKONYWANIE UMOWY

7.

NASK wykonuje Utrzymywanie Nazwy Domeny oraz świadczy na rzecz Abonenta Obsługę Administracyjną i Techniczną. W przypadku złożenia Oferty za pośrednictwem Partnera lub przekazania przez Abonenta uprawnienia do żądania świadczenia Obsługi Administracyjnej i Technicznej Partnerowi, jest ona świadczona przez NASK na rzecz Partnera.

8.

NASK zamieszcza dane Abonenta w bazie danych abonentów Nazw Domeny publicznie dostępnej poprzez witrynę internetową NASK. W przypadku osób fizycznych wymagana jest ich zgoda na zamieszczenie danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9.

Abonent uiszcza opłaty za świadczoną przez NASK Obsługę Administracyjną i Techniczną, w wysokości określonej w Cenniku, chyba, że Obsługa Administracyjna i Techniczna jest świadczona na rzecz Partnera. W tym przypadku obowiązek wnoszenia opłat obciąża Partnera, a Abonent jest z niego zwolniony. Wniesienie danej opłaty odnosi skutek z chwilą uznania rachunku bankowego NASK pełną kwotą opłaty.

10.

Jeżeli Umowa zostanie rozwiązana w wyniku nieuiszczenia przez Abonenta opłaty, ponowne zawarcie Umowy dotyczącej tej samej Nazwy Domeny będzie możliwe po uiszczeniu zaległej opłaty wraz z odsetkami oraz złożeniu nowej Oferty, z zastrzeżeniem punktu 6 Regulaminu.

11.

Abonent zawiadamia NASK o każdej zmianie danych dotyczących Nazwy Domeny lub Abonenta. W przypadku niezawiadomienia, NASK wykonuje Umowę posługując się danymi dotychczasowymi.

WSPÓŁPRACA Z PARTNEREM

12.

Abonent może wyrazić zgodę na wykonywanie Obsługi Administracyjnej i Technicznej na rzecz Partnera oraz dokonywanie przez Partnera czynności dotyczących Umowy, przy czym działania lub zaniechania Partnera odnoszą skutek bezpośrednio w stosunku do Abonenta. Abonent wyrażając zgodę, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, ogranicza przedmiot Umowy oraz ponosi odpowiedzialność wobec NASK za działania lub zaniechania Partnera związane z Nazwą Domeny, której dotyczy Umowa.

13.

Abonent zamiast dotychczasowego Partnera może wskazać innego, który uzyskał zgodę, o której mowa w punkcie 12 albo rozszerzyć przedmiot Umowy o świadczenie Obsługi Administracyjnej i Technicznej bezpośrednio na rzecz Abonenta.

14.

Jeżeli NASK rozwiąże porozumienie o współpracy w zakresie Obsługi Administracyjnej i Technicznej z Partnerem, któremu Abonent udzielił zgody, o której mowa w punkcie 12, Abonent składa, w formie i terminie określonych przez NASK, oświadczenie, co do dalszego obowiązywania Umowy. Niezłożenie oświadczenia w formie lub terminie określonych przez NASK, powoduje rozwiązanie Umowy z upływem tego terminu.

15.

NASK nie jest reprezentowana przez Partnera, ani nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Partnera.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

16.

NASK odpowiada wobec Abonenta za szkody, będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez NASK, przy czym wysokość odszkodowania ogranicza się do trzykrotnej wartości opłaty rocznej za świadczoną przez NASK Obsługę Administracyjną i Techniczną, określonej w Cenniku. Ograniczenie odpowiedzialności nie znajduje zastosowania w wypadku wyrządzenia szkody z winy umyślnej, a także w innych przypadkach określonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

ZMIANY

17.

Zmiana Abonenta może nastąpić zgodnie z poniższymi zasadami, z zastrzeżeniem okoliczności, o których mowa w punkcie 19 Regulaminu.

18.

Zmiana Abonenta zostaje dokonana po doręczeniu NASK oświadczeń Abonenta oraz osoby trzeciej przejmującej prawa i obowiązki, złożonych na formularzu Zmiany Abonenta, dostępnym w witrynie internetowej NASK. W przypadku, gdy Abonent działa przez Partnera, zmiana Abonenta zostaje dokonana za pośrednictwem Partnera.

19.

W przypadku zawiadomienia NASK o Sporze, Zmiana Abonenta Nazwy Domeny, której Spór dotyczy, zostanie wstrzymana do czasu jego zakończenia, nie dłużej jednak niż przez rok od daty zawiadomienia NASK o Sporze. Okres ten może zostać przedłużony przez NASK pod warunkiem wykazania przez osobę trzecią, której prawa zostały naruszone, że Spór nie został jeszcze zakończony. Wstrzymanie Zmiany Abonenta nie wpływa na postanowienia Regulaminu dotyczące okresu obowiązywania Umowy.

20.

Zmiana Delegacji zostaje dokonana po doręczeniu NASK oświadczenia złożonego przez Abonenta na formularzu Zmiany Delegacji, dostępnym w witrynie internetowej NASK. W przypadku, gdy Abonent działa przez Partnera, Zmiana Delegacji zostaje dokonana za pośrednictwem Partnera.

21.

Punkty 3 do 6 stosuje się odpowiednio, z wyłaczeniem punktów 6d do 6f w stosunku do Zmiany Abonenta oraz 6 b,c,f w stosunku do Zmiany Delegacji.

SPORY

22.

W przypadku wystąpienia osoby trzeciej do Sądu Polubownego przeciwko Abonentowi z żądaniem opartym na stwierdzeniu, że Abonent w wyniku zawarcia lub wykonywania Umowy naruszył prawa tej osoby, Abonent doręczy Sądowi Polubownemu podpisany zapis na Sąd Polubowny w terminie wskazanym w wezwaniu do podpisania tego zapisu.

23.

Niepodpisanie zapisu, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, powoduje rozwiązanie Umowy po upływie terminu trzech miesięcy od daty wyznaczonej na podpisanie zapisu, przy czym termin ten ulega skróceniu do daty zakończenia okresu rozliczeniowego, wyznaczonego na podstawie Cennika, jeżeli ta data wypada przed końcem trzech miesięcy od daty wyznaczonej na podpisanie zapisu. W przypadku poinformowania NASK, w trakcie biegu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, przez Sąd Polubowny o doręczeniu temu Sądowi podpisanego zapisu, skutek w postaci rozwiązania Umowy nie następuje.

24.

Prawomocne orzeczenie sądu polubownego lub sądu powszechnego, stwierdzające naruszenie przez Abonenta praw osoby trzeciej stanowi podstawę do wypowiedzenia przez NASK Umowy z tym Abonentem bez zachowania terminów wypowiedzenia.

OBOWIĄZYWANIE

25.

Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony i może zostać wypowiedziana przez Abonenta bez zachowania terminów wypowiedzenia. Wypowiedzenie powinno zostać dokonane na piśmie.

26.

NASK może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia oraz formy pisemnej.

27.

Niezależnie od przyczyn wskazanych w innych postanowieniach Regulaminu, NASK może wypowiedzieć Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku:

a.

nieuiszczenia opłaty określonej w Cenniku w terminie wyznaczonym na jego podstawie; zaprzestanie przez NASK Utrzymywania Nazwy Domeny jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy, przy czym zaprzestanie Utrzymywania Nazwy Domeny może poprzedzić wstrzymanie jej Utrzymywania;

b.

naruszenia przez Abonenta postanowień Regulaminu.

 

28.

Rozwiązanie Umowy podczas okresu rozliczeniowego, wyznaczonego na podstawie Cennika, nie jest podstawą do zwrotu w części lub w całości opłat określonych w Cenniku.

INNE POSTANOWIENIA

29.

Skutki złożenia nieprawdziwych oświadczeń, podania błędnych lub nieprawdziwych danych obciążają Oferenta i Abonenta.

30.

W sprawach dotyczących Oferty lub Umowy NASK może kontaktować się korzystając z adresów poczty elektronicznej podanych przez Oferenta lub Abonenta. Korespondencję wysłaną na taki adres uznaje się za doręczoną. Korespondencja Abonenta może być przesłana faksem również wtedy, gdy Regulamin wymaga formy pisemnej oświadczenia Abonenta, przy czym NASK może zażądać doręczenia dokumentu w oryginale.

31.

Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw konsumentów wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

32.

Regulamin stanowi część Umowy, przy czym w przypadku niezgodności pomiędzy postanowieniami Regulaminu i Umowy zastosowanie mają postanowienia Umowy.

33.

O zmianie Cennika lub Regulaminu Abonent będzie informowany zgodnie z przepisami prawa. NASK może poinformować Abonenta o zmianie Cennika lub Regulaminu w postaci elektronicznej. Zmiana Cennika w trakcie okresu rozliczeniowego, wyznaczonego na podstawie Cennika, nie wpływa na zmianę wysokości opłat należnych NASK podczas tego okresu. Zmieniony Cennik lub Regulamin wiąże Abonenta, jeżeli nie wypowie on umowy w terminie 2 tygodni od dnia poinformowania o zmianie. Termin wypowiedzenia Umowy wynosi w takim przypadku 1 miesiąc. Zmiany Cennika lub Regulaminu mogą dotyczyć w szczególności sposobów i terminów wnoszenia opłat oraz rozszerzenia możliwości samodzielnego wykonywania przez Abonenta niektórych czynności związanych z Utrzymywaniem Nazwy Domeny.

34.

Regulamin obowiązuje od 18 marca 2007 r., przy czym w stosunku do Abonenta, który w tej dacie był związany Umową, Regulamin wchodzi w życie z chwilą bezskutecznego upływu okresu wypowiedzenia Umowy, który kończy się najpóźniej z upływem ostatniego dnia okresu rozliczeniowego ustalonego na podstawie Cennika. Wypowiedzenie Umowy przez Abonenta powinno mieć formę pisemną.

35.

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem i Umową mają zastosowanie przepisy polskiego prawa. Spory w zakresie zobowiązań wynikających z Umowy pomiędzy Abonentem, który posiada miejsce zamieszkania lub siedzibę poza terytorium Polski, a NASK będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby NASK.

 

 

§3

Abonent oświadcza, iż w momecie rejestracji nazwy domeny udziela:

Domainmaker Sp. z o.o.
85-022 Bydgoszcz
ul. Gdańska 107

z którym NASK zawarła porozumienie o współpracy w zakresie obsługi rejestracji i utrzymywania nazw domen oraz opcji na rejestrację nazwy domeny, zgody na dokonywanie wobec Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej jbr (dalej: NASK) wszelkich czynności dotyczących opcji na nazwę domeny/ obsługi nazwy domeny utrzymywanej przez NASK/ oferty zawarcia umowy o rejestrację i utrzymywanie powyższej nazwy domeny oraz dotyczących danych uzyskującego opcję/abonenta/oferenta, a w szczególności: zmianę abonenta nazwy domeny, usunięcie nazwy domeny/opcji, zmianę danych dotyczących urządzeń wykorzystywanych dla nazwy domeny.

↑do góry

Szukaj w DJA.PL

Odwirusowanie Wordpress Odwirusowanie Joomla Usuwanie wirusów ze stron internetowych w jeden dzień szybko i skutecznie. Odwirusowanie Joomla, Odwirusowanie Wordpress

Szybki Hosting Wordpress SSD już od 5zł netto mies.
Hosting Wordpress SSD

 

Dla wszystkich klientów korzystających z Hostingu WWW cPanel DJA.PL udostępniamy bezpłatnie zaufane Certyfikaty SSL (DV Domain Validated ). darmowy certyfikat ssl

Mocny i szybki Hosting pod sklep internetowy Woocommerce, Magento, Prestashop, Virtuemart

E-Commerce web Hosting

 • 4 rdzenie procesora = 8.8 GHz
 • 4 GB pamięci RAM
 • Powierzchnia 50GB SSD
 • Nielimitowany transfer danych
 • Codzienna kopia bezpieczeństwa

Więcej...

 

 

Informacja dot. Cookies Używamy plików cookies w celu zapamietania pewnych ustawień personalizujących przeglądanie strony oraz zbierania statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim komputerze, tablecie, etc. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia w Swojej przeglądarce.Jak to zrobic?.